Catalan English French Italian Portuguese Spanish

Preparació prova competències clau accés a l'N2 (Certificats de professionalitat)

Modalitat: En línia
Data d'inici: 20 / 06 / 2020
Data de finalització: 20 / 02 / 2021
Hores: 30
Professorat responsable: Josep Vicent Bataller i Immaculada Castelló
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: Oberta

Competències a desenvolupar

Superant aquestes proves podràs acreditar que posseeixes les Competències Clau en matemàtiques, llengua castellana i, en el seu cas, valencià i llengua estrangera, necessàries per a cursar amb aprofitament la formació dels Certificats de Professionalitat.

A més, podràs optar a una de les places reservades en les accions formatives programades que s'imparteixin en Labora Formació, relatives a certificats de professionalitat

Justificació

Normativa:

Destinataris

Si no compleixes cap dels requisits exigits per a poder realitzar cursos de Certificats de Professionalitat de nivell 2 :

 • Tenir el títol de Graduat en ESO, com a mínim.
 • Tenir qualsevol certificat de professionalitat de nivell 2.
 • Tenir un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit d'accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d'accés.
 • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

 

Objectius

 • Especialment dirigit als processos de selecció de personal: entrevistes, oposicions, internet, etc.
 • Adquirir els coneixements teòrics referents als processos comunicatius.
 • Desenvolupar les habilitats comunicatives del professor per a optimitzar.
 • L’aprenentatge de l’alumne.
 • La influencia del professor.
 • Les relacions amb la comunitat educativa.

Continguts

Les àrees bàsiques necessàries per a accedir al certificats professional desitjat. Hi hauran dos blocs obligatoris i dos optatius:

 • Àmbit comunicatiu i àmbit matemàtic( Obligatoris)
 • Àmbit llengua extranjera (Optatiu )

Metodologia

La metodologia serà eminentment pràctica amb nombrosos roleplaying on es posarà als participants amb situacions de comunicació real per entrenar-se a resoldre-les exitosament.

Criteris d'avaluació

 • Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
 • Assistència a les sessions.
 • Participació en les activitats proposades pel professorat, ja siga presencial i/o en línia.
 • Procediment: Seguiment full d’assistència + Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on-line.

Metodologia docent

 1. Pujada de materials a l'Aula virtual
 2. Proposta d'activitats per aula virtual
 3. Videoconferència asíncrona BBC
 4. Transparències amb locució
 5. Debats al fòrum
 6. Problemes/exercicis resolts (classes pràctiques/laboratoris)
 7. Vídeos enregistrats (classes pràctiques/laboratoris)
 8. Desenvolupament de projectes
 9. Tutories on line

Horari d'atenció del tutor

De 10 a 14h Els dies de classe per determinar..

Equipament informàtic mínim

Ordinador personal amb conexió a internet

Comunicació amb el/la tutor/a

El dies de classe mails i foros en l'aula virtual.

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Aquest curs no dona dret a cap tipus de certificació.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

 
Àrea i nivell: docents en general
Competències professionals: competència discursiva
Lloc de realització:  Aula Virtual
Horari: De 10 a 14h
Normbre d'edicions: 1
Màxim de participants: 50
Mínim de participants: 15
Preu per a l'afiliació: Gratuït
Preu per a no afiliades: 190€

MATRICULA'T