Catalan English French Italian Portuguese Spanish
ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ
MELCHOR BOTELLA

Preparació diferents proves de certificació en valencià

Modalitat: semipresencial
Data d'inici: 06 / 05 / 2019
Data de finalització: 10 / 06 / 2019
Hores: 30
Professorat responsable: Alejandro López
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: oberta

Objectius

  • Oferir un espai de pràctica i preparació de diferents proves de certificació de diferents organismes.
  • Treballar les quatre competències lingüístiques per desenvolupar-les i assolir un vocabulari enriquit i divers.
  • Millorar els coneixements de les normes gramaticals, ortogràfiques i d’ús de la llengua per poder fer-ne una (auto)avaluació efectiva.

Continguts

  • Funcions comunicatives (Descriptives, Narratives, Dialògiques...).
  • Estratègies comunicatives de planificació, execució i revisió de textos orals i escrits.
  • Aspectes socioculturals i sociolingüístics (Llengües en contacte i Disglòssia)
  • Vocabulari d’àmbit quotidià.
  • Estructures sintactico-discursives (Temps verbals, condicionals, dites...)

Més informació