Catalan English French Italian Portuguese Spanish
ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ
MELCHOR BOTELLA

Grup de conversa en llengua anglesa

Modalitat: presencial
Data d'inici: 07 / 05 / 2019
Data de finalització: 28 / 05 / 2019
Hores: 10
Professorat responsable: Alejandro Lopez Sanchis
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: oberta

Objectius

 • Desenvolupar una bona competència comunicativa oral en llengua anglesa.
 • Millorar la pronuncia, fluïdesa i entonació en llengua anglesa.
 • Assolir un vocabulari d’ús quotidià.
 • Adquirir recursos lingüístics per desenvolupar una classe en llengua estrangera.
 • Organitzar el discurs oral i la interacció de forma ordenada seguint els models establerts.
 • Guanyar seguretat i confiança a l’hora d’expressar-se amb la llengua estrangera.

Continguts

 • Funcions comunicatives (Salutacions, presentacions, descripcions…)
 • Estratègies comunicatives de planificació, execució i revisió.
 • Aspectes socioculturals i sociolingüístics (Actituds, valors, registres…)
 • Vocabulari d’àmbit quotidià (Moda, feina, esports, habitatge…)
 • Estructures sintactico-discursives (Temps verbals, condicionals, dites…)

Més informació