Modalitat: En línia
Data d'inici: 8/02/2022
Data de finalització: 9/05/2022
Hores: 60
Professorat responsable: Joaquim Martinez
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: Cancel·lat
 

Objectius

 • Millorar la redacció de textos administratius per tal d’aconseguir la màxima eficàcia comunicativa.
 • Aplicar tècniques de redacció eficaces.
 • Presentar la informació de manera lògica, d’acord amb les necessitats requerides en cada document.
 • Conéixer i emprar les ferramentes i recursos disponibles a Internet per ajudar a redactar correctament.
 • Conéixer els documents administratius més habituals: carta, ofici, certificat, diligència, el correu electrònic, informe...
 • Valorar la importància de redactar de manera clara, correcta i entenedora.

 

Continguts

 1. Els element que defineixen el llenguatge administratiu.
 • Formalitat
 • Funcionalitat
 • Lèxic específic: terminologia i fraseologia
 1. El procés de redacció del text
 • La planificació
 • L’Estructura de les idees
 • La fixació dels tractaments
 • L’establiment de l’estil
 1. L’estructura del text administratiu
 • El paràgraf
 • La frase:

                             . ordre

                           . tipus

                           . longitud

                             . incisos

                             . nominalitzacions

                             . gerundis

                             . frases negatives

 • Connectors
 • Signes de puntuació
 1. Anàlisi pràctic de documentació administrativa.
 • Sol·licitud
 • Ofici
 • Carta
 • Certificat
 • Diligència
 • Citació
 • Convocatòria de reunió
 • Acta de reunió
 • Informe
 • Resolució
 • Recurs
 • Correu electrònic
 1. Bibliografia i recursos a les xarxes

Metodologia

 • El curs té un enfocament molt pràctic; la primera part (unitats 1, 2 i 3)  està dedicada a presentar la teoria i la pràctica dels errors més habituals en la redacció de documents i una segona part (unitat 4) centrada en l’anàlisi dels documents més habituals  i en la producció de textos correctes.
 • A més a més, es mostraran els recursos bibliogràfics i de consulta que hi ha a l’abast dels usuaris de les xarxes socials.

Criteris d'avaluació

 • Assistència, almenys, d’un 85% del curs.
 • Participació en les activitats proposades pel professorat en línia.
 • Procediment: Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line.

Horari d'atenció del tutor

Per determinar

Equipament informàtic mínim

Conexió a Internet

Coneixements previs

Cap

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

 
Àrea i nivell: Docents en general.
Competències professionals: Llengues
Lloc de realització:  Aula virtual i connexions amb plataforma virtual
Horari: Lliure i les de conexions es determinarà previament amb el professor
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 40
Mínim de participants: 20
Preu per a l'afiliació: 130€
Preu per a no afiliades: 160€
 
 

 MATRICULA'T