Modalitat: Mixta
Data d'inici: 17/10/2023
Data de finalització: 20/10/2023
Hores: 20
Professorat responsable: Esperanza Navarro
Matrícula: Oberta
 

 

Justificació:

Els sexennis d'investigació, han esdevingut un dels principals fites en el desenvolupament laboral del professorat universitari, no només pel reconeixement econòmic si no també per acreditacions, promocions, direcció de Tesis Doctorals, participaticó a Tribunals, etc.

 

 

Objectiu

Els alumnes han de ser capaços de: 

 • identificar els requeriments de la convocatòria* de sexennis per al sexenni de transferència
 • analitzar el seu propi currículum aplicant aqueixos criteris
 • valorar la viabilitat o inviabilitat de la sol·licitud de sexenni
 • utilitzar la web oficial d’ANECA per a la sol·licitud de sexenni
 • desenvolupar l'aportació científica de cada mèrit i la contribució del sol·licitant al mateix
 • fer una sol·licitud d'un tram d'investigació

*es farà servir la darrera convocatòria publicada


Continguts

 • Utilització de la web d’ANECA per a sexennis d’investigació
 • Utilització de les principals bases de dades de revistes i de llibres científics
 • Coneixement dels principals indicadors de qualitat de les publicacions científiques
 • Redacció del indicis de qualitat de les publicacions científiques

 

Metodologia

Combinació de continguts teòrics amb activitats pràctiques, utilitzant diversos mitjans digitals. Al final del curs es realitzarà un xicotet test per a afermar el coneixement sobre els conceptes teòrics.

Com a part del procés, entre algunes de les sessions l'alumnat haurà d'acomplir algunes activitats, sempre tenint en compte les realitats personals i professionals.
 

Criteris i procediments de control de l'assistència i participació

 • Assistència almenys al 85% de les hores del curs
 • L'activitat final (fer la sol·licitud d'un sexenni concret) implica haver assolit els objectius i dominar totes les competències del curs i, per tant, es farà servir com a avaluació d'aquest

Criteris i procediment d'avaluació dels participants

 Fer la sol.licitud de un sexenni propi, analitzant prèviament el propi CV i els mèrits susceptibles de ser utilitzats

 

Horari d'atenció del tutor

Els dies presencials de 10 a 13 hores.

Equipament informàtic mínim

Conexió a Internet

Coneixements previs

Informatica a nivell d'usuari

Comunicació amb el/la tutora

Correus electrònics i missatges interns del curs (fòrum i missatgeria).

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

 


L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient
(aproximadament set dies abans de l'inici).
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

Destinataris principals: PDI de les universitats de l'estat espanyol
Àrea i nivell: Currículum personal
Competències professionals: Cercar i conéixer els requisits del seu camp de coneixement per a la concessió d'un sexenni d'investigació. Fer servir les bases científiques així com els seus motors de cerca per a trobar indicis de qualitat de revistes (WOS, Scopus), altres bases de dades (Dialnet, Latindex, etc.) o d'Editorials (SPI) (segons el camp de coneixement). Fer l'anàlisi d'un CV (el seu propi o un altre) aplicant els criteris de qualitat de JCR/Scopus/Dialnet/Latindex o de SPI (segons el camp de coneixement). Desenvolupar l'aportació científica de cada mèrit i la contribució del sol·licitant al mateix. Fer una sol·licitud de tram d'investigació del propi àmbit de coneixement.
Lloc de realització:  AULA VIRTUAL ESFMB
Horari: De 10:00 a 13:00 h els dies: 17/10/2023, 18/10/2023, 19/10/2023. El 20/10/2023 6 h. amb aula virtual
Nombre d'edicions: 1
Màxim de participants: 35
Mínim de participants: 20
Preu per a l'afiliació: 30€
Preu per a no afiliades: 90€
 
 

 MATRICULA'T