Catalan English French Italian Portuguese Spanish
ESCOLA SINDICAL DE FORMACIÓ
MELCHOR BOTELLA

Treballem la igualtat en la docència des de la coeducació. Aplicacions pràctiques en materia d’igualtat

Modalitat: semipresencial
Data d'inici: 04 / 06 / 2019
Data de finalització: 07 / 06 / 2019
Hores: 30
Professorat responsable: Sonia Rubio Romaguera, Belen Molla Frances i Jorge Cascales Ribera
Certificat per: Conselleria d'Educació
Matrícula: oberta

Objectius

 • Identificar les desigualtats de gènere en àmbit escolar.
 • Ser capaç de sensibilitzar sobre la situació de les dones i les relacions de gènere en el món.
 • Promoure la igualtat de gènere com a element imprescindible per a aconseguir la igualtat real.
 • Aplicar el coneixement adquirit a la pràctica docent.

Continguts

 • Dia 4 (dilluns)
  • Conceptes bàsics: Reconeixement de les arrels de la desigualtat. El sistema sexe/gènere. Rols i estereotips de gènere. Patriarcat i sistemes de poder.
 • Dia 5
  • Feminismes i identitat de gènere.
 • Dia 6
  • La coeducació com a clau per als bons tractes. Conceptes bàsics.
 • Dia 7 (dijous) 
  • Bloc de masculinitats: Definició i contextualització. Els models de masculinitat hegemònica.
  • Pautes d’actuació en matèria de bons tractes per a professionals. Identificació de la desigualtat i deconstrucció personal.

Metodologia

 • Exposició, aclariments i debat (presencial).
 • Posada en comú de propostes (presencial i on line).
 • Realització de tasques, exercicis i respostes (on line).

Criteris d'avaluació

 • Assistència, almenys, d’un 85% del curs. Control amb fulls de signatures.
 • Assistència a les sessions.
 • Participació en les activitats proposades.
 • Assoliment de competències atenent als descriptors del MCERL.
 • Procediment: Seguiment full d’assistència + Autoavaluació a partir de graelles i de qüestionaris on line.

Horari d'atenció del tutor

El dies de classe.

Equipament informàtic mínim

Ordinador Pentium amb Firefox o Google Chrome amb accés a Internet i/o tablet per les classes presencials.

Coneixements previs

Informàtica al nivell d’usuari.

Comunicació amb el/la tutora

Els dies de classe i mitjançant l'aula virtual.

Orientacions d'estudi

Seguir les instruccions del curs.

Informació

Conselleria sols expedeix certificat a docents en actiu (pública o privada/concertada) o a inscrits en les seues borses de treball.

L'ESFMB es reserva el dret a modificar les dates de realització del curs, informació que rebràs amb antelació suficient (aproximadament set dies abans de l'inici). 
Una vegada iniciada l'activitat formativa, no es retorna cap import abonat.

 
Àrea i nivell: Docents en general
Competències professionals: Educació en valors
Lloc de realització: Seu del STEPV a València i Aula Virtual
Horari: De 16:00 a 21:00h
Normbre d'edicions: 1
Màxim de participants: 30
Mínim de participants: 15
Preu per a l'afiliació: 90
Preu per a no afiliades: 120€

MATRICULA'T