ERASMUS+. KA1 - Mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge

Nº Projecte: 2014-1-ES01-KA102-002625

Modalitat: presencial
Hores: 12 mesos
Professorat responsable: German Nando
Certificat per: ESFMB
Matrícula: tancada

Objectius

El projecte DSCE naix com a resposta a la necessitat dels centres educatius de proporcionar a l’alumnat la possibilitat d'ampliar i millorar la qualitat de la seua formació realitzant pràctiques en empreses europees per a entrar en contacte amb la realitat del mercat laboral europeu únic.
L'estreta col·laboració dels centres educatius del consorci amb el sindicat STEPV ha facilitat el desenvolupament d'aquest projecte per a donar resposta a la demanda dels centres educatius i possibilitar el contacte d’aquests amb les empreses nacionals i europees.
Atesa la difícil situació del mercat laboral a Espanya, on la taxa de desocupació juvenil supera el 50%, no és fàcil que els joves troben la seua primera ocupació, aquest projecte de mobilitat es fa necessari per a facilitar i ampliar les expectatives d'inserció en el mercat laboral, tant estatal com europeu, als alumnes que estan acabant la formació i als joves acabats de graduar.

La concreció d'aquest objectiu general serà:

 • Completar el seu itinerari formatiu a través de la realització de pràctiques professionals especialitzades perquè puguen completar el seu currículum.
 • Transferir el que s'ha aprés a l'entorn de treball.
 • Consolidar les seues competències.
 • Adaptar-se a les noves situacions laborals, mantenint actualitzats i millorant d'una manera pràctica els coneixements científics, tècnics i tecnològics relatius al seu entorn professional, gestionant la seua formació i els recursos existents en l'aprenentatge al llarg de la seua vida i utilitzant les TIC.
 • Resoldre situacions, problemes o contingències amb iniciativa i autonomia en l'àmbit de la seua competència, amb creativitat, innovació i esperit de millora en el treball personal i en el dels membres de l'equip.
 • Organitzar i coordinar equips de treball, supervisant el desenvolupament d’aquest, amb responsabilitat, mantenint relacions fluides i assumint el lideratge, així com aportant solucions als conflictes grupals que es presenten.
 • Conéixer una altra cultura i tradicions per reforçar el concepte de dimensió europea activa.
 • Realitzar la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d'una petita empresa i fomentar la iniciativa emprenedora.
 • Conéixer entorns de treball en altres països de la Unió Europea.
 • Millorar les competències lingüístiques en l'idioma portugués, italià, anglés o alemany en funció d'on realitzen les estades formatives.

Tot açò contribuirà a millorar les oportunitats dels participants d'incorporar-se activament mercat laboral estatal o europeu, ja siga per compte propi o per a altri, d'una manera més efectiva.

Continguts

El projecte està pensat per a 72 alumnes o persones que acabaen d'obtindre el títol de grau mitjà de les famílies professionals de 'Administració i Gestió' (cicle de Gestió Administrativa) i d'informàtica i comunicacions (cicle de sistemes microinformáticos i xarxes) de 6 instituts de FP, que realitzaran una estada d'un mes (del 10 de maig al 10 de juny de 2014) a Alemanya, el Regne Unit, Itàlia i Portugal.
L'objectiu principal de DSCE és que els participants desenvolupen, a través de les pràctiques formatives en empreses europees, les capacitats i habilitats per a completar, d'una manera pràctica, les competències adquirides en la FP i s'incorporen de forma eficient al mercat laboral únic europeu.
Per a això necessiten desenvolupar competències específiques i tècniques sobre l'especialitat que han estudiat, però també seran necessàries altres competències clau com les culturals, lingüístiques, esperit emprenedor i iniciativa personal, capacitat de treballar en equip i coneixement d'altres entorns laborals per a facilitar així la seua inserció en el mercat laboral europeu, ja siga per compte propi o per a altri.

Informació

Els participantes necessiten:

 • Adquirir experiència laboral. Aquesta experiència donarà als participants una formació pràctica que els servirà per a incorporar-se al mercat laboral d'una manera més eficient.
 • Adquirir competències per a desenvolupar noves activitats professionals emergents dins del seu camp professional i fomentar l'esperit emprenedor.
 • Ampliar el currículum amb pràctiques en empreses.
 • Consolidar les seues competències professionals, posant en pràctica el que han aprés durant l'etapa de formació.
 • Conéixer i adaptar-se a altres entorns de treball. La experiencia aumentará sus expectativas al marco laboral Europeo consolidando la idea de Mercado laboral único Europeo.
 • Aprendre a aprendre, les experiències pràctiques en empreses doten l'alumnat d'autonomia, ja que els ofereix la possibilitat d'afrontar-se amb nous reptes per adquirir, assimilar i avaluar nous coneixements. - Aprendre a emprendre, explorant possibilitats de negoci relacionats amb les TIC, comerç, administració i màrqueting.
 • Adquirir competències per a treballar en equip, autonomia i iniciativa personal.
 • Augmentar les habilitats de comunicació i resolució de problemes.
 • Conéixer les demandes del mercat laboral europeu. El contacte amb les empreses i institucions públiques d'altres països del nostre entorn donarà als participants una visió global de les necessitats del mercat laboral europeu i els farà adquirir consciència de la necessitat de formació al llarg de la vida.
 • Conéixer els seus punts forts i organitzar una busca d'ocupació de manera efectiva usant les TIC.
 • Millorar les seues competències lingüístiques per a l'ocupació a Europa. Aquesta experiència els permetrà millorar la capacitat de comunicació en llengües estrangeres.

Media

Vídeo final del projecte

 

 
Àrea i nivell: Mobilitat d'estudiants i personal de formació professional.
Lloc de realització: Mobilitat a Alemanya, el Regne Unit, Itàlia i Portugal
Normbre d'edicions: 1
Màxim de participants: 72
Mínim de participants: 72

MES INFORMACIÓ